Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia

Vào ngày 20 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ xây dựng nghiên cứu chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.

Đây là nội dung trong Quyết định số 2006/QĐ-NHNN để triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Đề án này đã được Thủ tướng chính phủ ký ban hành ngày 28/10/2021.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các văn bản hướng dẫn.

Ngân hàng sẽ có những chính sách phủ hợp, đẩy mạnh hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí hợp lý.

Thúc đẩy tăng thanh toán kỹ thuật số trong các dịch vụ công, cơ quan nhà nước, phát triển hạ tầng kỹ thuật để có thể thực hiện thanh toán nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất chính sách về tiền tệ kỹ thuật số quốc gia, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Các kế hoạch khác bao gồm: thanh tra, giám sát hoat động thanh toán; thúc đẩy các hoạt động phối hợp giữa các bên; tuyên truyền, giáo dục người dân về thanh toán không dùng tiền mặt…

Ngân hàng Nhà nước sẽ đôn đốc các đơn vị, cơ quan dưới quyền triển khai nhanh chóng, quyết liệt, đảm bảo đúng tiến độ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở kịp thời.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.